Website

Veel aandacht en zorg is besteed aan de inhoud van mijn Website. Ondanks de constante zorg en aandacht is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien de op de website verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zal ik de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk te corrigeren. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ontstaan uit het gebruik van de website dan wel door de op of via de website ter beschikking gestelde informatie. Ook mag ik de informatie op deze site altijd veranderen.

Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere sites waarnaar ik evt verwijs op mijn website.

 

Intellectuele eigendom

Het is niet toegestaan informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Arlène Personal Trainer & Lifestyle Coach of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding.

 

Resultaten, foto’s, ervaringen, reviews en testimonials van clienten.

De reviews, foto’s van resultaten en testimonials vermeld op deze website zijn ervaringen en/of meningen van klanten.  Trainings- en fitnessresultaten zijn persoonlijk en kunnen daarom niet gegarandeerd worden. De behaalde resultaten door personal training en voedingsadviezen kunnen daarom van persoon tot persoon verschillen en resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

 

Privacy verklaring

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit houdt het volgende in:

  • Uw bericht op het contact formulier krijg ik automatisch binnen op mijn persoonlijke email adres info@arlenelifestylecoach.nl. Deze wordt niet doorgestuurd naar derde partijen.
  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze op grond van de AVG nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en uw uitdrukkelijke toestemming is gegeven;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Contact met Arlène Personal Trainer & Lifestyle Coach

Ik streef ernaar u zo snel mogelijk te contacteren na ontvangen van uw email. Helaas kan het zijn dat ik uw email of andere digitale berichten niet op tijd krijg of niet op tijd kan verwerken. Hiervoor ben ik niet aansprakelijk.

De informatie in mijn persoonlijke e-mail van email adres info@arlenelifestylecoach.nl.is vertrouwelijk. De inhoud mag niet openbaar worden gemaakt, gekopieerd, of verspreid. Tenzij mijn uitdrukkelijke toestemming is gegeven. Is een e-mailbericht niet voor jou bestemd graag verwijderen.

Mijn e-mails zijn gecontroleerd op virussen, maar helaas kan ik niet garanderen dat elke e-mail virusvrij is.

 

Toepasselijk recht

Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.